top of page
Bubbles

Ochrana súkromia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Chata Lovichovec - VITAMED.SK s. r. o. so sídlom 1. mája 45, 902 01 Pezinok,  E-mail: chata@chatalovichovec.sk

Aké typy osobných údajov zbierame a na čo ich potrebujeme?

U súkromných osôb zbierame tieto údaje: Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email

Osobné údaje slúžia pre skontaktovanie s potecionálnym klientom, ktorý vyjadril záujem o naše služby a očakáva zaslanie obchodnej ponuky alebo iné informácie o našich službách.

U podnikateľských subjektov zbierame tieto údaje: obchodný názov, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, dodacia dresa.

Osobné údaje slúžia pre skontaktovanie s potecionálnym klientom, uzatvrorenie obchodnej zmluvy a vyúčtovanie poskytnutých služieb, ako aj archivácia účtovných dokumentov v zmysle daňových predpisov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Na základe platných zákonov a predpisov spracúvame osobné údaje našich zamestnancov s účelom plnenia pracovno-právneho pomeru, našich klientov a dodávateľov na účel vedenia účtovníctva, účely uchovávania účtovníctva a archivácie pracovnej dokumentácie.

Na základe zmluvného vzťahu a na účel jeho plnenia spracúvame osobné údaje našich obchodných partnerov. Na základe predzmluvných vzťahov spracúvame tiež údaje uchádzačov, ktorí prejavia záujem o prácu v našej firme a potencionálnych zákazníkov, ktorí prejavili záujem o naše služby.

Bezplatné novinky zasielame obchodným partnerom e-mailom len s ich dobrovoľným súhlasom. Takisto fotografie na našich webových stránkach zverejňujeme len s dobrovoľným súhlasom dotknutých osôb. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili, alebo poslaním požiadavky na e-mail: nabl@nabl.sk

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávnených záujmov na účel uplatňovania právnych nárokov.Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Využívame služby tretích strán napríklad na vedenie účtovníctva, prevádzkovanie našich databáz a e-mailov v cloude, zabezpečenie správy domén a webových stránok, právnych služieb, ako aj webovú analytiku. Pri všetkých našich dodávateľoch služieb dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy alebo obchodného vzťahu a počas zákonmi stanovených lehôt na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu (na odber noviniek, vyplnením kontaktného formulára na webe alebo zverejnenie fotky), sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, ktoré z Vašich osobných údajov spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov:

Máte právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie osobných údajov:

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje v prípadoch ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov

 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

 • na splnenie zákonnej povinnosti,

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,

 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby

Právo na získanie Vašich osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: nabl@nabl.sk

​Ochrana osobných údajov a používanie cookies


Webová stránka  pasívne zhromažďuje informácie o používaní stránky využitím rôznych technológií, napr. IP adresa, cookies apod.. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Použitie súborov cookies


Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.


Firma Nabl s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok. Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Použitie nástrojov Google Analytics


Na stránkach  sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics. U týchto služieb sa používajú cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky www.nabl.sk Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

bottom of page